Блог за чужди езици

18.01.2010

Barbara Dykes – English grammar for everyone

Filed under: Английски език — 4uzdiezici @ 7:37

Barbara Dykes – English grammar for everyone

Advertisements

Английски глаголни времена

Filed under: Английски език — 4uzdiezici @ 7:22

THE PRESENT PERFECT TENSE

have (has) + PP
haven’t = have not
hasn’t = has not
Have (has) ……… PP …. ?

Употреба:
1. Действие, извършено в неопределен минал момент, чиито резултат е налице сега.
N.B. Не може да се използва в описание на минали събития.
Стана, станало, беше станало, е станало – използва се минало просто.
Използва се с следните предлози:
ever, never
before We have not been in this port before.
lately, recently – напоследък I have not seen him recently.
just – току що The cargo has just arrived.
already – вече The cargo has already arrived.
jet – все още ( в края на отрицателни изречения) The cargo has not arrived jet.
2. Действие, което е извършено в период, които не е изтекъл.
I haven’t seen the Master today.
We haven’t had a holiday this year.
N.B. I haven’t seen the Master this morning. (периода не е изтекъл)
I didn’t see the Master this morning. (вече е следобяд)
Действие, което продължява и до сега с предлога since and for

PAST since ( от началото на периода) NOW
fore – ( за целия период)
Тази употреба се превежда на български в сегашно време, но не винаги since and for водят до Present Perfect Tense.
When I was in England, I was for 2 months.
to influence – повлиявам
experience – преживяване
time-keeping – усещане за времето
bad housekeeping practice – разхвърлян, палачъор
rude – груб, невъзпитан
obvious sings of pilferage – видими следи от кражба
to ascertain – уверявам
to take up the matter to – отнасям случая до
to rely on – разчитам на
enclosed You will find – приложени, Вие ше намерите

1. Получих писмото Ви от дата .. I have received Your letter dated …
2. Искам да ви уверя, че съм направил всичко, което е във възможностите ми да съкратя престоя на моя кораб в пристанище .. I want assure You, that I have made all, which is in my ability to shorten vessel’s stay in port of …. to cut, to make short, to reduce – намалявам
3. Вече уредих със стифадорската компания работа на инзвънреден труд и взех всички необходими предпазни мерки. I have already arranged (managed) with the Stevedore Company to work on over time and I made all necessary steps to protect the cargo from any damages.
4. Отказах да натоваря торбите с кафе, защото това би довело до разместване на товара и би забавило заминаването ни още повече. I have refused (rejected) to load the bags with coffee, because this would cause (без предлог) cargo shifting and this would delay our departure even more (further more). this will lead to / result in ; more over – само в началото на изречението, докато further more, even more само в края)
5. Възнамерявам да напусна пристанището утре и вече съм поръчал пилот и два влекача. I’m going to leave your port and I have already booked (requested) a pilot and two tugs.

THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

to have been + Ving

Употреба: Действиезапочнало в миналото,което продължава и досега и се използва, тогава когато се поставя ударение на продължителността на процеса – сегашно време (ограничена употреба).
I have been working for this company for 10 years.

H O M E W O R K

1. Господа, не съм доволен от състоянието на торбите с ориз, натоварени на борда на моя кораб. Dear Sirs, I’m not satisfied with the condition of the bags of rise, loaded on board my vessel. I’m not pleased with – не съм доволен от
2. Някой от торбите са скъсани и силно замърсени. Some of the bags are torn and badly stained. heavily, very dirty, soiled
3. Стифадорите са използвали куки, което е довало до скъсване на торбите и съдържанието им се разпилява.The Stevedore have used hooks, which have torn the bags and now their contents is spilling. (scattering)
4. Освен това стифидорите са натоварили повече от торбите по коносамент 1 в смесено състояние. Besides the Stevedore have loaded most of the bags under B/L number 1 mixed. more over = on the other hand = besides
5. Моля, считайте това писмо за официално предупреждение, че моят кораб няма да бъде отговорен за състоянието и съдържанието на торбите, ако възникват някакви искове в разтоварното пристанище. Please, consider this letter as an official statement, that my ship will not be responsible for the condition and the contents of the bags, if any claims arise in the discharging port. official notice = official warning

PAST PERFECT TENSE

had + PP
hadn’t = had not

Употреба:
За изразяване на действие, което е извършено до определен минал момент, който се въвежда с предлог by. By 5 o’clock we had loaded the vessel.
За изразяване на действие, което е извършено преди друго минало действие, като 2 действия не са самостоятелни, а са в причинно-следствена връзка. When we entered the port, tha cargo had already arrived.
Докато The cargo arrived, then we entered the port. – 2 действия са последователни.
PPT се използва в писмата, но с ограничено приложение.
След before and after употребата на Past Perfect Tense не е задължително (използва се или PPT or Past Simple Tense).
След като се свърза със собствениците, Капитанът написа протеста. After the Master contacted (без предлог) the Owners, he wrote the Sea Protest.
Прилагаме копие на решението, което собствениците взеха вчера, след като ги уведомиха за нанесените щети. We enclose (attach) a copy of permission, which the Owners took yesterday, after we had informed them for damages suffered ( caused).
Когато представител на P&I клуба пристигна, Капитанът беше подал морски протест. When the P&I Representative came, the Master had lodged the Sea Protest.
Със съжаление открихме, че сте ни изпратили погрешен товар. We found out with regret, that You sent us a wrong (improper) cargo.
До миналия петък производителите още не бяха доставили стоката. By last Friday the Manufacturers (Producers) had not delivered the cargo jet.
Направих проверка за да се уверя за съсътоянието на хамбарите и установих, че моряците не са ги почистили добре. I carried out an inspection (check) to assure for cargo hold condition and found out that the seamen had not cleaned them well (properly).

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

had been + Ving

Употреба: за изразяване на действие, което е било в процес на извършване до определен минал момент или до друго минало действие.
When the fire brigade came, the Crew had been fighting the fire for hour.

FUTURE PERFECT TENSE

will have + PP

Употреба: за изразяване на действие, което ще бъде извършено до определен бъдещ момент, който въвеждаме с by.
By 5 o’clock tomorrow we will have loaded the vessel.

HOW TO EXPRESS PAST EVENTS

1. Последователно извършващи се самостоятелни минали действия, отделени със запетая – минало просто.
2. Едновременно извършващи се действия:
2.1. с еднаква продължителност – Past Continuous
2.2. едното е по-късо ( Past Simple) от другото ( Past Continuous)
3. Основното е в миноло просто,а друготo е станало по-рано и се намира в причино-следствена връзка (Past Perfect) When the master came, the OOW had changed the course.
4. Основното е в миноло просто,а другото е станало по-късно ( Future in the Past) He saw, that the vessel would hit the rocks ( was going to hit).

1. Преди няколко дни кораб “А” претърпя авария около бреговете на Гърция. The accident (average) was happened with the vessel near (без предлог) the cast of Greece a few days ago. to sustain, suffer – претърпявам
2. На борда му избухна пожар. There was a fire on board. burst, burst, burst (arise, arose,arisen; break out, broke out, broken out) – избухва пожар
3. Огънят бързо се разпространява, в резултат на което положението рязко се влошава. The fire spread (spread, spread ; grow, grew, grown ; gain ) rapidly and as a result of that the situation was getting worse shortly.
4. Корабът започва да се пълни с вода и да потъва. The ship started (began) to flood (to take in water) and started to sink.
5. Преди това двигателят вече е излязъл от строя. By that time the ME had been out of order.
6. Докато част от екипажа се опитва да потуши пожара, останалите изпомпват водата. While part of the crew were trying to confine (restrict; extinguish) the fire, the rest were pumping out the water.
7. Те трябва и да изхвърлят и част от товара. They had to jettison a part of the cargo too (also, as well). to throw, threw, thrown – хвърлям
8. До 12 часа местно време, хамбарите са почти разрушени. By 12 o’clock local time, the ship had (been) destroyed (damaged).
9. С много усилия и без чужда помощ, екипажът успява да овладее ситуацията, но има жертви. With many (a lot of) efforts and without any assistance the crew succeeded (managed) to confine the situation, but there were victims on board. to put the situation under control ; unassistance
10. След аварията, застрахователите провеждат разследване относно причините за пожара. After the average the Insurers ( Underwrighters ) carried out an investigation to fine out the reasons. to hold, to make an investigation ; to investigate
11. Оказва се, че въпреки многократните предупреждения стифадорите са пушили по време на работа в хамбарите. It turned out, that in spite of many (repeated) warnings the Stevedores had smoked during the work in the cargo holds.

H O M E W O R K

1. Рано сутринта на дата “А” кораб “Б” подхождаше към пристанище “С”. Тhe vessel “A” was approaching port “C” early in the morning on …. .
2. Ст.пом.капитанът определя мястото, пеленг, дистанция. Chief Officer fixed (to plot ; to place on the chart) the ship’s position, bearing … , distance …. .
3. Той се свързва с порт контрола и ги уведомява, че ще навлезе в района на пристанището след половин час. He contacted the Port Control and advised (informed) them, that the ship was going to enter (would enter) the harbour in half an hour (30 minutes later). (to get in touch with ; would make an entry)
4. В 5 часа на радара той забелязва цел на дистанция 5 мили. He found out (to look at) a target at distance 5 miles on the radar screen at 5 o’clock.
5. ARPA дава информация, че целта има курс 10 градуса и скорост 10 възла и че ще мине на около 0.2 мили зад кърмата на кораб “А”. The ARPA information(data) was, that the target was proceeding on course 10 degrees at speed 10 knots and would pass 2 cables astern (abaft) of ship “A”.
6. Тази дистанция не е достатъчна и деж.офицер прави опит да се свърже с кораба, когато вече се вижда визуално. The distance was not safely (enough) and the OOW was trying to contact the vessel, when the target had already seen visually. ( to raise a target visually)
7. Опитите за връзка на канал 16 и 19 са неуспешни, защото поради засиления трафик в пристанището и 2 канала са заети. The attempts for contacting (or to contact) on channel 16 and 19 were without success (to fail), because due to (a – неопределителния член не се използва с traffic) the heavy traffic both channels were busy. (to establish the contact)

U N I T No 8 CONDITIONAL SENTENCES

Условните изречения са изречения, показващи някакво условие.
Видове:
Касаещи настоящия момент :
Изпълними условия (real) If … Pr. Simple Tense, … Future Tense, Modal Verb or Infinitive.
If the cargo arrives we will start loading.
If the cargo arrives we may start loading.
If the cargo arrives we start loading. (като заповед)
Неизпълними условни изречения (unreal): нереално условие – Ако имах пари щях да си купя кола.
If ……. Past Simple Tense, would + Verb (Future in the Past).
If the cargo arrived now we would start loading. Условието е в минало време, но касае сегашния момент.
Условни изречения, касаещи минал момент и винаги са неизпълними.
If ……. Past Perfect, Modal Perfect Infinitive (would have + PP)
If the cargo had arrived yesterday, we would have started loading.

Заместители на IF:
if not = unless (ако не) – след него глагола е винаги положителенØ
in case – в случай, чеØ
Ø provided = providing означава “ако”, в случай че не означава снабдявам We shal start loading, provided the cargo arrives on time.
Ø Should – ако в началото на изречението има should, и когато няма ? знак в края на изречението то означава “ако” Should the cargo arrives on time, we shall start loading.
Had – същото като горното, но касае минал момент. Had the cargo arrived on time, we would have started loading.Ø

1. Господа,искам да ви информирам, че когато видяхме кораб “А” той беше на на 10 мили разстояние и се придвижваше със скорост 10 възла. Dear Sirs, I want to inform You, that when I saw (sighted) the ship “A”, she was proceeding at speed of 10 knots, distant 10 miles.
2. Ходовите светлини на кораба не бяха включени. The navigational (steaming) lights were not switched on.
3. Виждайки кораба, аз наредих промяна на курса с 5 градуса и намаляване на скоростта, като в същото време се опитах да се свържа с кораб “А” по УКВ. When I saw the vessel, I ordered an alteration of the course by 5 degrees and reducing of the speed, as at the same time I tried (was trying) to contact the ship “A” by VHF.
4. Подадох и 2 звукови сигнала с корабната свирка но нямаше отговор. Further more I sounded 2 blasts on ship’s whistle, but there was no reply.
5. Моля отбележете, че ако кораб “А” беше отговорил поне на един от нашите сигнали, сблъскването нямаше да се случи. Please note, that if vessel “A” had answered to at least on of our signals, the collision wouldn’t not have happened.

SEQUENCE OF TENSES

На български няма съгласуване на времената.
Ако основното изречение е в сегашно време, то следващите могат да бъдат в всяко друго в зависимост от контекста на изречението.
Ако дадено изречение започне в минало време, то винаги завършва с минало време, като всяко време отива с едно назад(съгласно схемата): We said, that the cargo was under way.

Present Simple → Past Simple
Present Continuous → Past Continuous
Present Perfect → Past Perfect
Past Simple → Past Perfect
Future Tense → Future in the Past

Променят се и месоименята, а също така и : yesterday → the day before ; now → then

Съществуват три вида изречения:
разказни – не се променят
заповедни – независимо дали са в сегашно или минало време ги превръщаме по-един и същи начин с Infinitive to + V, a за отрицателните с not to + V (отрицателен Infinitive) He ordered “Drop the anchor” – He ordered to drop anchor ; not to drop anchor.
въпросителни
He asked “When will You enter the port?”
He asked when we would enter port. При преразказване на въпроси се запазва въпросителната дума, но се губи въпросителната структура на изречението и се минава с едно време назад, ако соновното време е минало.
He asked “Are You going to enter port?”.
He asked if we were going to enter the port.
Въвежда се с IF or WHETHER .

to bruise – удрям
to admonish – поучавам, съветвам, смъмрям
to reprove – коря, мъмря, порицавам, укорявам

H O M E W O R K

• На дата “А” кораб “Б” влезе в Суец канал с пилот на борда. On the …. Vessel “A” enter the Suez Canal with pilot on board (under pilot advise, direction ).
• В ….. часа кораба беше натоварен на място “Х” и изчакваше canal measurement survey . At …. Hrs. the ship was loaded at berth No and he was waiting for canal measurement survey.
• От 13 до 17 часа беше направено обмерването и беше получено разрешение за преминаване на канала. From 13 to 17 hrs. the canal measurement survey was carried out and permission was received to pass the canal.
• В … часа кораб бе преместен на място “Б” с пилот. At ….. the ship was shifted to ( с глаголи за движение се използва предлог to) berth (quay) No with a pilot on board.
• Той се швартова съгласно добрата морска практика. She berthed (to make fast ; moor ) according to the good sea practice.
• Въжетата беха надлежно задържани и никакви навигационни съоръжения не бяха ударени или повредени от кораба по време на преместването му. The vessel’s ropes (mooring lines) were duly fastened (to make fast) and no navigational equipment (aids to navigation) were hit or damaged by the ship at the time of her shifting. ( neither …. or )
• От началото до края на преместването не получих никакви предложения или писмо от пристанищните власти за нанесени щети по навигационното оборудване на канала. From the beginning till shifting completion I did not receive any notices or a letter by the Port Authorities for any damages suffered by the canal aids to navigation.
• Имайки в предвид гореказаното, аз заевявам, че ще подам морски протест, тъй като бях уведомен, че срещу кораба са предявени искове от страна на властите. Having in mind the above-stated , I declare that I will lodge a Sea Protest, as I was not advised about Port Authorities claims against the ship.
• to raise claim, to claim, to bring a claim – предевявам искове

PASSIVE VOICE
(не време, а форма)

Употреба: използва се тогава, когато не се интересуваме от субекта ( кой ) е извършил действието, а от обекта (получателя) на дадено действие.
Използва се предимно в техническата литература, при написването на инструкции (интересуваме се какво трябва да стане).
1. Simple Tenses
1.1. Present Simple Tense – The vessel is always loaded by 2 gangs.
1.2. Past Simple Tense – The vessel was loaded by 2 gangs yesterday.
1.3. Future Simple Tense – The vessel will be loaded by 2 gangs tomorrow.
2. Continuous Tenses
2.1. Present Continuous Tense – The vessel is being loaded by two gangs now. Единствения случай, когато глагола to be има продължително време.
2.2. Past Continuous Tense – The vessel was being loaded by two gangs yesterday.
3. Perfect Tenses
3.1. Present Perfect Tense – The vessel has been loaded already.
3.2. Past Perfect Tense – The vessel had been loaded, when I arrived the berth.
4. Modal Verbs – The vessel must be loaded

N.B.
Бърка се като начин на използване. Има глаголи, които не могат да се използват в Passive Voice – arrive.
Word order – Словоред:
какво става, къде, кога – на английски – The vessel was put in a dry dock yesterday.
кога, къде, какво става – български – Вчера в завода се извърши ремонт.
На някого му казват:
на английски няма предлог “на” и
местоимението “Hi” не е в падеж “Him”. He was said to avoid a collision.
Извършителят се въвежда с “by”.

a target was observed on radar distant 10 miles – цел беше забелязана на радара на дистанция 10 мили
the vessel was sighted and identified as a ferry – кораб беше забелязан и индентифициран като ферибот
the vessel was put to hard-a-starboard – корабът беше завъртян на дясно
no alteration of course was observed – никакво изменение на курса не се забеляза
the vessel was then seen to alter course to starboard – корабът беше забелязан да изменя курса си на дясно
no action to prevent a close quarter situation was taken by the tanker – никакви действия за да се предотврати близко сближаване не бяха предприети от танкера
my vessel was loaded with containers – корабът ми беше натоварен с контейнери
VHF calls were not answered – на повикванията по УКВ не се отговаряше
Collision Regulation are sometimes contravented by the large vessels – правилата понякога не се съблюдават от големите кораби
after a while – след малко
to post/ display – показвам
in order to – за да
to capsize (overturn) – обръщам
to save, rescue – спасявам
were still missing – липсват
to be afloat – в плаващо състояние
to be absent – липсвам

T E S T

The German Ro-Ro vessel overturned shortly after the collision with Japanese cargo ship in thick fog, 5 miles easterly from island …
According to the message 8 of the crew of 12 were saved, but the rest of them, including the master and Ch. Engineer were still missing.
The first message received was, that the ship had sunk, but the Owner’s Representative informed that the ship was still afloat.
The rescue boats and helicopters continue the search operation without any information about the injuries.
The vessels are advised to pass with more caution, approaching the disaster area.

Past Perfect or Past Simple

Past Perfect or Past Simple

1 Complete the gaps in these sentences with the best form of the verb in brackets (in
each sentence one verb should be in the Past Perfect and the other(s) in the Past
Simple). The first one is done for you.

a When the film ……. started……. (start) Beth realised she ……’d seen…… (see) it
before.

b I ……………………………. (be) surprised to find that Mr Cole ……………………………. (leave)
the city the day before.

c Helen ……………………………. (feel) much better after she …………………………….(have) a
good sleep.

d The rain ……………………………. (stop) by the time we ……………………………. (get) to the
beach.

e Melissa ……………………………. (be) angry because her brother …………………………….
(eat) all the chocolates.

f When Julia ……………………………. (meet) Scott she ……………………………. (not realise)
he ……………………………. (be married) before.

g Geoff ……………………………. (not see) his parents for fifteen years so he
……………………………. (feel) rather nervous at the airport.

h The jazz singer ……………………………. (sing) an old blues song that I
……………………………. (never hear) before.

i When I ……………………………. (write) the letter I ……………………………. (post) it
straightaway.

j Before Marti ……………………………. (become) Mrs Stephens’ personal assistant she
……………………………. (work) as a receptionist.

k After Sarah ……………………………. (know) Alan for a few months he
……………………………. (ask) her to have dinner with him.

11.09.2009

Pocket German Business Dictionary

Filed under: Английски език,Немски език — 4uzdiezici @ 23:45

Изтегли: Pocket German Business Dictionary

Pocket German Business Dictionary

10.09.2009

Lou Fant & Barbara Fant – The American Sign Language Phrase Book – 2008

Filed under: Английски език — 4uzdiezici @ 23:30

Изтегли: The American Sign Language Phrase Book

The American Sign Language Phrase Book

Richard Spears – McGraw-Hill’s Dictionary of American Idoms and Phrasal Verbs – 2006

Filed under: Английски език — 4uzdiezici @ 9:45

Изтегли: Dictionary of American Idoms and Phrasal Verbs

Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs

Eugene Ehrlich & Daniel Murphy – Schaum’s Outline of English Grammar – 1991

Filed under: Английски език — 4uzdiezici @ 7:41

Изтегли: Schaum’s Outline of English Grammar

schaum's_outline_of_english_grammar

09.09.2009

American English – Grammar in 15 Minutes a Day

Filed under: Английски език — 4uzdiezici @ 6:23

Изтегли: American English – Grammar in 15 Minutes a Day

Българо-английски аудио разговорник

Filed under: Английски език — 4uzdiezici @ 6:17

Българо-английски аудио разговорник:

– първа част: English – 01

– втора част: English – 02

08.09.2009

Marion Field – Improve Your Punctuation and Grammar, 3rd Edition – 2009

Filed under: Английски език — 4uzdiezici @ 15:21

Изтегли: Improve Your Punctuation and Grammar

Improve Your Punctuation and Grammar

Marion Field – Improve Your Written English, Punctuation and Spelling – 2009

Filed under: Английски език — 4uzdiezici @ 15:16

Изтегли: Improve Your Written English, Punctuation and Spelling

Improve Your Written English: Master the Essentials of Grammar, Punctuation and Spelling and Write with Greater Confidence (How to)

Improve Your Written English_Master the Essentials of Grammar, Punctuation and Spelling and Write

Следваща страница »